- Tin học là môn gắn liền với lý thuyết và thực hành, nhưng do phòng máy vi tính của trường quá ít nên học sinh phải thực hành theo nhóm do đó một số học sinh chưa được thao tác ...